Občni zbor 2013

Občni zbor SZKO je bil v sredo, 11. 9. 2013, v podjetju EMO Orodjarna v Celju. Zbrali smo se ob 16h, pozdravil nas je direktor in predstavil podjetje. Sledil je ogled proizvodnje, občni zbor se je pričel ob 17h.


V nadaljevanju si lahko preberete Poročilo o letnem občnem zboru SZKO:

 

Letni občni zbor našega združenja SZKO smo tokrat postavili ob bok 46. MOS, Mednarodnemu sejmu obrti in podjetnosti, ki je največji poslovno-sejemski dogodek v regiji, na katerem se najbolj celovito predstavi ponudba malih in srednje velikih podjetij v regiji. Izhodišče takega povezovanja je globoko razumevanje v SZKO, da je kakovost in odličnost koristno razširiti na pomemben spekter malih in srednje velikih podjetij, ki jim lahko SZKO veliko nudi. Letos smo se osredotočili na povečanje prepoznavnosti registriranega znaka SQ - Slovenska kakovost, ki ga lahko prejmejo organizacije z dobrimi poslovnimi rezultati in visoko kakovostjo izdelkov ali storitev in ki povečuje njihovo konkurenčno prednost. Na sejmu smo se predstavili na svojem razstavnem paviljonu, kjer smo prikazali rezultate preteklih let in koristnost znaka SQ. Na dan letnega občnega zbora 11.9.2013 sta na sejmu MOS minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Stanko Stepišnik in predsednik SZKO Janez Benčina podelila posebna priznanja izstopajočim prejemnikom znaka SQ.


Popoldne ob 16. uri smo se zbrali blizu MOS v prostorih EMO Orodjarne, ki kar 95 odstotkov svojega programa izvaža na najzahtevnejše trge. Pozdravil nas je vodja službe zagotavljanja kakovosti Renato Fijavž in slikovito predstavil podjetje, tako da smo spoznali, da gre za vodilnega proizvajalca orodij za hladno preoblikovanje pločevine predvsem za avtomobilsko industrijo. Gospod Fijavž nas je popeljal skozi proizvodne hale, kjer je ponosno predstavil novo stiskalnico in postopek računalniško podprtega merjenja kakovosti končnega izdelka.

 

Ob 17:00 smo statutarno ugotavljali sklepčnost občnega zbora SZKO in našteli 34 prisotnih članov, tako da se je seja zbora lahko začela.
Predsednik SZKO Janez Benčina je predlagal dnevni red:

 1. Določitev organov občnega zbora
 2. Pregled dela SZKO v 2012 in 2013
 3. Potrditev zaključnega računa
 4. Plan dela in poslovanja v 2014
 5. Volitve organov SZKO
 6. Razno

Dnevni red ter predlog delovnih teles smo sprejeli z večino prisotnih članov. Predsedujoči občnemu zboru Zoran Lekič je predstavil gradivo o delu SZKO v letih 2012 in 2013, kar je predsednik Janez Benčina dopolnil s podrobnim pregledom dela in se članom izvršilnega odbora zahvalil za njihov trud v obsegu stotin delovnih ur. Tokrat je predsednik poudaril pomemben prispevek in izjemno povečanje obsega delovanja strokovnega sveta ter odločilno aktivno vlogo njegovega predsednika Marka Kiaute; tu velja posebej omeniti prizadevanja za pripravo 22. letne konference, na kateri bomo v Portorožu tokrat razmišljali o poti »Od vizije do trajnostnih rezultatov«.

Predsednik Janez Benčina je v nagovoru predstavil širši pogled na kakovost in odličnost v državi. Poudaril je, da je poslovna konkurenčnost žal na zaskrbljujoče nizki ravni, čemur pritrjujejo tudi mednarodne raziskave. V državi je kompetentnih ljudi in znanja dovolj, kaže pa se pomanjkanje voditeljstva, ki bi to danost znalo izkoristiti. Združenje SZKO se je v svojih prizadevanjih, da bi prispevalo k izboljšanju stanja na tem področju, včlanilo v EFQM ter se intenzivneje povezuje zlasti z MIRS in SFPO, seveda pa tudi z drugimi sorodnimi organizacijami v gospodarstvu in javnem sektorju.

Poudaril je tudi, da je združenje v zadnjem obdobju podelilo več kot 160 znakov SQ in da se v prihodnjem letu lahko nadejamo povečanja števila podeljenih znakov, saj podjetja že prepoznavajo dodano vrednost, ki jo znak prinaša. Predsednik je pojasnil, da smo si na zadnjem občnem zboru v programu dela zastavili ambiciozne cilje za 17 aktivnosti, kar je zahtevalo veliko truda, pri tem pa tri, predvsem zaradi njihove večje finančne tveganosti niso bile uresničene.

Predsedujoči Zoran Lekič je nato predstavil zaključni račun za leto 2012, ki izkazuje pozitivni rezultat 1.789 EUR in smo ga po razpravi sprejeli z vsemi glasovi prisotnih članov. Zoran Lekič je predstavil načrte za leto 2014. Predsednik Janez Benčina je poudaril, da bomo nadaljevali program SQ, ki je namenjen predvsem malim podjetjem, in se osredotočili na programe EFQM, ki so namenjeni velikim podjetjem. Zgled za delovanje SZKO bo avstrijsko združenje za kakovost, tako da bo delovanje SZKO iz cehovskega združenja prešlo v gibanje za kakovost.

V razpravo o planu dela so se vključili mag. Ana Pribakovič Borštnik, ki je pozdravila vključitev SZKO v EFQM in povečevanje vloge SZKO pri prevzemanju odgovornosti za te programe ter opozorila na pomembnost definiranja zahtev za znak SQ. Predlog Marka Kiaute, da se ti že izoblikovani kriteriji objavijo na javnih spletnih straneh SZKO, smo podprli. Mag. Bojana Tomšiča je zanimala sestava upravnega odbora, nakar je predsednik Janez Benčina širše opisal prizadevanja SZKO, da v javnosti, telesih države in organizacijah predstavimo delovanje in cilje SZKO.

Predsedujoči Zoran Lekič je predstavil nove kandidate za izvršilni odbor, saj sedanjim v novembru 2013 poteče mandat, in sicer predsedniku Janezu Benčini, podpredsedniku mag. Zoranu Lekiču ter članoma mag. Alešu Koširju in Francu Župcu. Vsi imenovani so ponovno kandidirali za enaka mesta, dodatno pa še mag. Franc Jamšek za člana IO na mesto izr. prof. Borisa Bukovca, ki je 25.8.2013 odstopil.

Mag. Ana Pribakovič Borštnik je postavila proceduralno vprašanje glede postopka volitev. Razvila se je daljša razprava, v kateri smo iskali možnosti za razrešitev proceduralnega zapleta. Ker za nobenega od predlogov ni bilo mogoče doseči večinske podpore, je predsednik Janez Benčina predlagal, da se:
 • volitve za člane IO prestavijo, izvede se jih najkasneje do letne konference SZKO novembra 2013; o načinu izvedbe volitev bodo udeleženci obveščeni po elektronski pošti.

Predsedujoči Zoran Lekič je ob 19:20 zaključil občni zbor, predsednik Janez Benčina pa je prisotne povabil na težko pričakovano druženje ob dobrotah kmečkega turizma Pri mlinarju v Žalcu, kjer so se misli še vedno dotikale delovanja SZKO in kjer so se med nami kresale nove ideje.

mag. Aleš Košir, član IO

 

 

Volitve organov SZKO

Zaradi zapleta s postopkom, volitev nismo mogli izvesti na občnem zboru, 11.9. v Celju. To smo storili naknadno, po elektronski pošti, v skladu s statutom in odobritvijo udeležencev občnega zbora. Glasovanje je opravilo 30 od skupaj 34 udeležencev občnega zbora, kar pomeni 88%. Vsi predlagani kandidati so bili potrjeni z veliko večino glasov, zato lahko ugotovimo, da so bili:

 • Janez Benčina izvoljen za predsednika,
 • Zoran Lekič za podpredsednika,
 • Aleš Košir izvoljen za člana Izvršilnega odbora,
 • Franc Jamšek izvoljen za člana Izvršilnega odbora.


Objavljamo še razpis za prosto mesto devetčlanskega izvršilnega odbora SZKO in sicer za predstavnika javnega sektorja.

Pozivamo člane SZKO, da kandidirajo in oddajo:

 • kratek življenjepis in predstavitev programa oziroma področja iz delovanja združenja, kjer želijo sodelovati (npr. organizacija konference, trženje, izobraževanje za QSM, založniška dejavnost, pridobivanje sponzorjev, delo s članstvom, razvoj novih strokovnih vsebin… ),
 • pisni pristanek kandidata (če predloga ne vlaga kandidat sam),
 • podporo kandidaturi najmanj 3 članov združenja iz interesne skupine, ki jo želi v IO zastopati (s podpisom člana - fizične osebe, oziroma žigosan predlog v primeru članice pravne osebe).
Če bo kandidatov več, bo izvoljen tisti, ki bo dobil največ glasov.

Kandidati naj pošljejo svoje kandidature na naslov SZKO najkasneje do 1. 11. 2013.

OBVESTILO: Po sklepu Izvršilnega odbora SZKO je rok za prijavo kandidature za predstavnika javnega sektorja podaljšan do 5.12.2013Dopis za volitve 26.09.2013 (.doc)


Gradivo za občni zbor, 26. september 2013 (.ppt)


Pregled aktivnosti v letu 2012 (.doc)


Volitve 2013 (.doc)

 

Zapisnik občnega zbora, 26. september 2013 (.doc)


Fotogalerija občnega zbora 2013


Poročilo o občnem zboru 2013, revija Kakovost (.pdf)


 

 

Naročite se na strokovne članke in ostale dobrine

pogoji.

 

27. letna konferenca SZKO 2018

ANKETA o celostni podobi SZKO

Prijava na usposabljanje QM

Usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM (EAT)

Včlanjenje v SZKO